AFoCO

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื่องแต่มีทะยอยปลูกซ่อม และพบร่องรอยต้นไม้ได้รับความเสียหายจากการที่วัวเข้ามากินยอด เช่น ต้นชิงชัน รั้วลวดหนามถูกลักตัดจากเจ้าของวัว เจ้าหน้าที่ได้พยายามตรวจตราซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษได้เดินทางไปที่สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาเพื่อตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการ ซึ่งผู้ดำเนินงานในพื้นที่ได้ปฎิบัติงานดูแล ปลูกซ่อมตามข้อตกลงครบถ้วน ต้นไม้เติบโตดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกดิ่งและจำปีหลวง แต่มีปัญหาจำปีหลวงที่อยู่ลุ่มต่ำและขั้นตอนการปลูกตามที่ ดร.อัง ไลโฮ แนะนำให้เว้นเป็นหลุมที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่เติมดินจนเต็ม และเนื่องจากช่วงพายุโนอึลฝนตกหลายวันติดต่อกันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางจุดในช่วงนั้น ต้นจำปีหลวงมีอาการใบและยอดเหี่ยวแห้ง ได้แจ้งให้ผู้ปฎิบัติงานดำเนินการเจาะร่องเป็นช่องเล็กๆ ให้น้ำไหลผ่านเตรียมไว้ เนื่องจากช่วงไปตรวจติดตามเริ่มมีฝนตกตลอดอีกครั้งหนึ่ง ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง พร้อมด้วยนางนภาลัย เสมอใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏะวิทยา และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ได้เดินทางไปสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa ซึ่งแปลงปลูกแปลงนี้ได้รับการดูแลตามสัญญา ด้านแมลงทำลายนั้น นางนภาลัยได้ตรวจสอบทั้งแปลง 2016 และ แปลง 2018 แล้วพบว่าตะเคียนชันตาแมวมีหนอนใยเข้าทำลายใบอ่อน จำปีหลวงมีแมลงกินใบและโรครากเน่าโคนเน่า ไม้หอมพบเพลี้ยทำลายใบ กฤษณาพบหนอนชอนใบเข้าทำลาย จันทน์กะพ้อพบลักษณะลำต้นปริแตกทำให้มีโอกาสที่มอดเข้าทำลายลำต้น ซึ่งมีต้นไม้ตายบางส่วนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ล้มทับหักแล้วเชื้อราเข้าทำลายบาดแผลจนตาย เช่น ลูกดิ่งและโรคเน่าโคนเน่า เช่น จำปีหลวงและกฤษณา ซึ่งนางนภาลัยได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคอยตรวจสอบโรคและแมลงและดำเนินการรักษา โดยใช้ สตาเกิ้ล-จี บีที เมทาเลคซิล ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563นางพวงพรรณ หวังโพล้ง และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ได้เดินทางไปตรวจติดตามและตรวจรับงานดูแลแปลงทดลอง AFoCO 2018ซึ่งแปลงนี้ ปลูกไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนชันตาแมว ไม้หอม จำปีหลวงและลูกดิ่ง ซึ่งมีการเติบโตดีโดยเฉพาะลูกดิ่ง แต่มีปัญหาเรื่องยอดหักเนื่องจากกิ่งไม้หล่นใส่และต้นไม้เดิมล้มทับ มีการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยตามกำหนด ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานโครงการ ฯ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (video conference) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเลขาธิการสำนักงาน AFoCO สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป ...
อ่านเพิ่มเติม
โดยมี นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ นายสมนึก อันวารีย์ นายพยุงศักดิ์ กาญจนเลิศ ตรวจรับงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (มีนาคม 2563) (Click>>>>อ่านต่อ) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก สถานีวิจัยวนศาสตร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>อ่านต่อ) Monitoring Team กิจกรรมดูแลแปลง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>>อ่านต่อ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวนระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง) (Click>>>>อ่านต่อ) 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย (Click>>>อ่านต่อ) ...
อ่านเพิ่มเติม
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่แสดงความสนใจที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก AFoCO สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ AFoCO Strategic Plan และ AFoCO Project Manual ได้ทางเอกสารดาวน์โหลด ในเว็บไซด์ของส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก AFoCO กับผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCO และผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม
รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO (Mr. Chencho Norbu) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ AFoCO และแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ของประเทศสมาชิกในอนาคต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ภาพจากกรมป่าไม้ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม
en_USEnglish