AFoCO

AFoCO

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 นายจิระสักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการปรับสภาพ พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโครงการครั้งที่ 9 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้โดยมีเลขาธิการสำนักงาน AFo CO สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป ...
วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื่องแต่มีทะยอยปลูกซ่อม และพบร่องรอยต้นไม้ได้รับความเสียหายจากการที่วัวเข้ามากินยอด เช่น ต้นชิงชัน รั้วลวดหนามถูกลักตัดจากเจ้าของวัว เจ้าหน้าที่ได้พยายามตรวจตราซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ ...
วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษได้เดินทางไปที่สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาเพื่อตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการ ซึ่งผู้ดำเนินงานในพื้นที่ได้ปฎิบัติงานดูแล ปลูกซ่อมตามข้อตกลงครบถ้วน ต้นไม้เติบโตดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกดิ่งและจำปีหลวง แต่มีปัญหาจำปีหลวงที่อยู่ลุ่มต่ำและขั้นตอนการปลูกตามที่ ดร.อัง ไลโฮ แนะนำให้เว้นเป็นหลุมที่ปลูกต้นไม้ไว้ไม่เติมดินจนเต็ม และเนื่องจากช่วงพายุโนอึลฝนตกหลายวันติดต่อกันทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางจุดในช่วงนั้น ต้นจำปีหลวงมีอาการใบและยอดเหี่ยวแห้ง ได้แจ้งให้ผู้ปฎิบัติงานดำเนินการเจาะร่องเป็นช่องเล็กๆ ให้น้ำไหลผ่านเตรียมไว้ เนื่องจากช่วงไปตรวจติดตามเริ่มมีฝนตกตลอดอีกครั้งหนึ่ง ...
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง พร้อมด้วยนางนภาลัย เสมอใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏะวิทยา และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ได้เดินทางไปสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa ซึ่งแปลงปลูกแปลงนี้ได้รับการดูแลตามสัญญา ด้านแมลงทำลายนั้น นางนภาลัยได้ตรวจสอบทั้งแปลง 2016 และ แปลง 2018 แล้วพบว่าตะเคียนชันตาแมวมีหนอนใยเข้าทำลายใบอ่อน จำปีหลวงมีแมลงกินใบและโรครากเน่าโคนเน่า ไม้หอมพบเพลี้ยทำลายใบ กฤษณาพบหนอนชอนใบเข้าทำลาย จันทน์กะพ้อพบลักษณะลำต้นปริแตกทำให้มีโอกาสที่มอดเข้าทำลายลำต้น ซึ่งมีต้นไม้ตายบางส่วนเนื่องจากต้นไม้ใหญ่ล้มทับหักแล้วเชื้อราเข้าทำลายบาดแผลจนตาย เช่น ลูกดิ่งและโรคเน่าโคนเน่า เช่น จำปีหลวงและกฤษณา ซึ่งนางนภาลัยได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคอยตรวจสอบโรคและแมลงและดำเนินการรักษา โดยใช้ สตาเกิ้ล-จี บีที เมทาเลคซิล ...
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563นางพวงพรรณ หวังโพล้ง และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ได้เดินทางไปตรวจติดตามและตรวจรับงานดูแลแปลงทดลอง AFoCO 2018ซึ่งแปลงนี้ ปลูกไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนชันตาแมว ไม้หอม จำปีหลวงและลูกดิ่ง ซึ่งมีการเติบโตดีโดยเฉพาะลูกดิ่ง แต่มีปัญหาเรื่องยอดหักเนื่องจากกิ่งไม้หล่นใส่และต้นไม้เดิมล้มทับ มีการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยตามกำหนด ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานโครงการ ฯ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (video conference) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเลขาธิการสำนักงาน AFoCO สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป ...
โดยมี นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ นายสมนึก อันวารีย์ นายพยุงศักดิ์ กาญจนเลิศ ตรวจรับงาน ...
ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา Maintenance of watering system in Takua Pa Project Site วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานภาคสนาม และ นายวสันต์ จันทร์แดง หัวหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ร่วมตรวจงานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำแปลงปลูก 2016 ...
กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Mae Moh Project site's Maintenance Activities. Feburary 2020 ...
กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก สถานีวิจัยวนศาสตร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Takua Pa Project Site ’s Maintenance Activities. February 2020 Monitoring Team Above opening for lightVatica diospyroides SymingtonVatica diospyroides SymingtonCotylelobium lanceolatumNeobalanocarpus heimiiNeobalanocarpus heimiiMonitoring TeamAquilaria crassna ...
โครงการการปรับปรุงสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษา วิจัยความรู้ และบทเรียนในวิธีการที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค โดยสถาบันวิจัยด้านการป่าไม้แห่งมาเลเซีย (Forest Research Institute of Malaysia: FRIM) เป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักของประเทศไทย ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการฯ (Project Coordination Committee Meeting: PCM) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ FRIM ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กรมป่าไม้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับประเทศ (Domestic Workshop) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองมาก่อน ให้กับบุคลากรของกรมป่าไม้ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวนระบบนิเวศที่ถูกรบกวน และเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการปรับปรุงสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวนในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวนระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง) ในครั้งนี้ที่ประชุมจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่เป็นเหมืองมาก่อน ทั้งจากคณะวนศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เอง ร่วมทั้งจะได้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ณ บริษัท ปูนซิเม้นต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ...
เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ โดยมี นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในการปลูกพืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกคุกคามในพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และพื้นที่สถานีวนศาสตร์วิจัย ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตลอดจนการรายงานผลการประชุมและการศึกษาดูงาน ในระหว่างปี 2559-2562 ที่ผ่านมา ...
ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (มีนาคม 2563) (Click>>>>อ่านต่อ) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก สถานีวิจัยวนศาสตร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>อ่านต่อ) Monitoring Team กิจกรรมดูแลแปลง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>>อ่านต่อ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวนระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง) (Click>>>>อ่านต่อ) 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย (Click>>>อ่านต่อ) ...
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่แสดงความสนใจที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านการป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก AFoCO สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ AFoCO Strategic Plan และ AFoCO Project Manual ได้ทางเอกสารดาวน์โหลด ในเว็บไซด์ของส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ...
นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก AFoCO กับผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCO และผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2562 ...
รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO (Mr. Chencho Norbu) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของ AFoCO และแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ของประเทศสมาชิกในอนาคต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ภาพจากกรมป่าไม้ ...
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ...