รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ the 8th Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Forestry Economics and Management ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัย Beijing Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2565 (รวมวันเดินทาง) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการปิดโครงการระดับภูมิภาค (Regional Closing Workshop) ของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FLOURISH) และการศึกษาดูงานภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการารประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ Intensive Discussion for Forest Landscape Restoration and REDD+:A Post-session of the 2022 AFoCO-ITTO Joint Capacity Building Workshop o FLR in the Asia-Pacific Region ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.