รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายงานการประชุมนานาชาติ The SER 2023 Conference “International Symposium on Artificial Intelligence-Baesed Field Application Technology for Ecological Forest Restoration” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2ตุลาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณเมืองดาร์วิน เครือรัฐออสเตรเลีย

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม The Forth Steering Committee Meeting and the Third Early Career Academics Forum of the SANFRI ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Program on Forest Restoration based on Korea’s Experience” ระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการในอุตสาหกรรมแร่และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 24 กันยายน 2566(รวมวันเดินทาง) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร Green Economy ภายใต้ Japan – Singapore. Partnership. Programme for the the twenty-first Century ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง Zoom meeting

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on NTFP Sustainable Resources Management under the AFoCo/035/2022 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การสัมมนา Seminar on Forestry Addressing Climate Change and Sustainable Development for Developing Countries ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 21 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

รายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรกับ มหาวิทยาลัยมาเลเซียในรัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศมาเลเซีย

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา Seminar on Forestry Carbon Management for Belt and Road Countries ระหว่างวันที่ 12-27 สิงหิาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The Capacity – Building Workshop on Tools and Technology for Timber Legality ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สหรัฐอเมริกา

รายงานการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการประชุม The Twenty Sixth Meeting of the ASEAN. Working Group on Forest Products Development  ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Assessing the Relevance and Training Needs in the Lancang-Mekong Economies (Part II)” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุม The Seventh Meeting of the APFNet Council ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Global Workshop on National Reporting on the Progress Towards Global Forest Goals and Targets of the UNSPF 21-26 มีนาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐอิตาลี

รายงานการศึกษาดูงานด้านกิจการปิโตรเลียมของคณะกรรมการปิโตรเลียม ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร Wildlife Trafficking Investigation Program, Africa – Asia Exchange Program ระหว่างวันที่ 11-26 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐบอตสวานา

รายงานการฝึกอบรม “Responding to the Climate Change Challenge” ภายใต้ Mekong-Australia Partnership Short Course Initiavtive ระหว่างวันที่ 3 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ the 8th Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Forestry Economics and Management ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัย Beijing Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2565 (รวมวันเดินทาง) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

รายงานการประชุม The Seventh Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน

รายงานการประชุม UN-REDD Lower Mekong Regional Meeting 2022 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการปิดโครงการระดับภูมิภาค (Regional Closing Workshop) ของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FLOURISH) และการศึกษาดูงานภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ Intensive Discussion for Forest Landscape Restoration and REDD+:A Post-session of the 2022 AFoCO-ITTO Joint Capacity Building Workshop o FLR in the Asia-Pacific Region ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.