การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 30 (30″ Meeting of the ASEAN Senior Offcials on the Environment 30″ ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเขียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30″ ASEAN
Senior Oficials Meeting on the Environment: 30″ ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการประชุมที่ปลัดกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนจะร่วมหารือ เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินการในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนประจำปี โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเมื่อ 10 ปีที่แล้วในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นการประชุมฯ ครั้งที่ 20 สำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ในปี 2562 ตรงกับปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะผลักดันการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย Advancing Partnership for Sustainabiuity (ร่วมมีอ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน) ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Green Meeting ให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมในการลดการใช้กระดาษ การคัดแยกขยะ และการงดใช้พลาสติก เป็นต้น

ในการนี้ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศได้มอบหมายให้ นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและการประสานงาน (Liaison Officer) สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและภาพจากกองการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish