พัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายวันชัย   จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับประเด็นเพิ่มเติม ความเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นเอกสารที่จะส่งต่อให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ พิจารณา เพื่อที่จะเสนอให้รัฐมนตรี ที่มาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ให้การรับรอง ซึ่งเนื้อหาหลักในร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี จะประกอบด้วย การส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและการกำจัดการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการบริการระบบนิเวศ การนำแนวทาง Bio-Circular-Green Economic Model มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่างถ้อยแถลงร่วมกับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งกรมป่าไม้ จะได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ นำเรียนที่คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และคณะทำงานด้านสารัตถะ … Read more

ความร่วมมือด้านการป่าไม้ ไทย – ออสเตรเลีย

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย และในโอกาสเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการบันทึกเทปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายของทั้งสองประเทศ ผ่านคู่มือ Country Specific Guideline (CSG) for Thailand หรือ “คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย” ซึ่งได้รับการรับรองจากทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (https://www.awe.gov.au/agriculture-land/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#country-specific-guidelines) ซึ่งเทปวีดิทัศน์นี้จะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งออสเตรเลีย ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 … Read more

ทส โดย ปม ประชุมคณะกรรมการด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ MMRF5 2022 ครั้งที่ 1/2565

25 มีนาคม 2565 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานอื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและหารือรูปแบบงานประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และภายหลังการประชุม โดยกรมสารนิเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ ยินดีให้การสนับสนุนช่องทางและสื่อที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการด้านการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ภายหลังจากได้รับความชัดเจนเรื่องรายละเอียดการจัดงานจากคณะทำงานด้านสารถะ ที่จะกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการประชุม และจากคณะทำงานด้านพิธีการ ที่จะกำหนดสถานที่และวันที่ของการประชุม

thไทย