โครงการความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย
(Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in Thailand)
ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
(Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund)

ขอเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างดาวน์โหลด …
28 May 2020 (13.30-16.30) at Meeting 1, Royal Forest Department (RFD). The first Project Steering Committee (PSC) Meeting of the project title “Demonstration on Poverty Alleviation in Thailand was cha …

One Page

ภาพกิจกรรม

การจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม- เศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ

การฟื้นฟูแนวเชื่อมต่อสีเขียวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

การจัดทำระบบฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินในการฟื้นฟูป่าและจัดการทรัพยากรทรัพยากรชุมชนและระบบนิเวศโดยภูมิสารสนเทศ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟูแนวเชื่อมต่อสีเขียวและการจัดการไฟป่า

การพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สื่อวีดีโอ