รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ

รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ

รายงานการศึกษาดูงานภายใต้การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Bogor Workshop on Wood Identification ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายการการฝึกอบรม Wildlife Trafficking and Model Law-Executive Policy and Development Symposium on Transnational Organized Crime ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2567 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เมืองรอสเวลล์ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

รายงานการประชุม The Tenth Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน (รวมเวลาเดินทาง) ณ กรุงบิซเคก สาธารณรัฐคีร์กีซ

รายงานการประชุม the Third Technical Meeting on Re-designing the ASEAN Sustainable Forest Management Monitoring, Assessing Reporting (MAR) Format ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม (รวมเวลาเดินทาง) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “The LoCoFoRest” ระหว่างวันที่ 5 – 12 มีนาคม 2567 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ภายใต้การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2567 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “International training course on national capacity development in forest genetic resources” ระหว่างวันที่ 17 – 31 ธันวาคม 2566 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28)  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 -12 ธันวาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายงานการสัมมนา Seminar on Ecological Civilization Development and Institutional System Construction for Developing Countries ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุม The First World Forestry Economy Conference ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่    22 – 27 พฤศจิกายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รายงานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายงานการประชุมนานาชาติ The SER 2023 Conference “International Symposium on Artificial Intelligence-Baesed Field Application Technology for Ecological Forest Restoration” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 2ตุลาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณเมืองดาร์วิน เครือรัฐออสเตรเลีย

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม The Forth Steering Committee Meeting and the Third Early Career Academics Forum of the SANFRI ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “Training Program on Forest Restoration based on Korea’s Experience” ระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการในอุตสาหกรรมแร่และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 24 กันยายน 2566(รวมวันเดินทาง) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร Green Economy ภายใต้ Japan – Singapore. Partnership. Programme for the the twenty-first Century ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง Zoom meeting

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on NTFP Sustainable Resources Management under the AFoCo/035/2022 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การสัมมนา Seminar on Forestry Addressing Climate Change and Sustainable Development for Developing Countries ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 21 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

รายงานการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรกับ มหาวิทยาลัยมาเลเซียในรัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศมาเลเซีย

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา Seminar on Forestry Carbon Management for Belt and Road Countries ระหว่างวันที่ 12-27 สิงหิาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The Capacity – Building Workshop on Tools and Technology for Timber Legality ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 6 สิงหาคม 2566 (รวมวันเดินทาง)ณ สหรัฐอเมริกา

รายงานการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการประชุม The Twenty Sixth Meeting of the ASEAN. Working Group on Forest Products Development  ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Assessing the Relevance and Training Needs in the Lancang-Mekong Economies (Part II)” ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุม The Seventh Meeting of the APFNet Council ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Global Workshop on National Reporting on the Progress Towards Global Forest Goals and Targets of the UNSPF 21-26 มีนาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐอิตาลี

รายงานการศึกษาดูงานด้านกิจการปิโตรเลียมของคณะกรรมการปิโตรเลียม ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร Wildlife Trafficking Investigation Program, Africa – Asia Exchange Program ระหว่างวันที่ 11-26 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐบอตสวานา

รายงานการฝึกอบรม “Responding to the Climate Change Challenge” ภายใต้ Mekong-Australia Partnership Short Course Initiavtive ระหว่างวันที่ 3 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมเวลาเดินทาง) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ the 8th Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Forestry Economics and Management ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2566 (รวมวันเดินทาง) ณ มหาวิทยาลัย Beijing Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2565 (รวมวันเดินทาง) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

รายงานการประชุม The Seventh Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน

รายงานการประชุม UN-REDD Lower Mekong Regional Meeting 2022 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 (รวมเวลาเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการปิดโครงการระดับภูมิภาค (Regional Closing Workshop) ของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FLOURISH) และการศึกษาดูงานภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ Intensive Discussion for Forest Landscape Restoration and REDD+:A Post-session of the 2022 AFoCO-ITTO Joint Capacity Building Workshop o FLR in the Asia-Pacific Region ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “The Role of Arboretums in the Conservation of Forest Plant Biodiversity” ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Value Chains of Teak in Mekong ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานการประชุม The 4th World Teak Conference ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐกานา

รายงานการศึกษาดูงานการปลูกสร้างสวนป่าสัก (Teak Farm) โดยภาคเอกชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ การจัดการไม้สักอย่างยั่งยืน และกฎหมาย ห่วงโซ่อุปทานไม้สักอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานการประชุมสมัชชาป่าไม้โลก ครั้งที่ 15 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (XV World Forestry Congress (WFC) & Related Events) ะหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2565 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ Asian Foret Cooperation Organization (AFoCO) ภายใต้โครงการ 2022 Fellowship Program ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2020 AFoCO Landmark Scholarship Program ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 สิงหาคม 2564 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on Sustainable Teak Management ภายใต้โครงการ ITTO Teak Project in Mekong ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการฝึกอบรม The AFoCO Regular Training Course on Sustainable Use of Biodiversity for Livelihood Improvement ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2562ณ เขตบริหารพิเศษอ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงาน 2019 Seminar on Forest Project Development along the Belt and Road Initiative Developing Countries ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงานการสัมมนา หัวข้อ 2019 Seminar on Forest Law Enforcement and Government for Officials from Developing Countries ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Regional Wrap-up Seminar on Reviewing the Draft Final Study Report on Data Collection Survey on the Basin Management and Environmental Conservation in Mekong River Basin” วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


การฝึกอบรม AFoCO Regular Training Course on Forest Fire Management ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการสัมมนา 2019 Seminar on the Implementation of United Nations Forest Instrument (UNFI) and Sustainable Forest Management for Developing Countries ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชน


รายงานการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุมภูมิภาคแม่โขงครั้งที่ 8 (14th TWG & 8th MSC Mekong) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop of the AFoCO-BIPS Regional Project ในระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการส่วนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Low Carbon Development Opportunities created by Forestry Carbon Project ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


สรุปผลการฝึกอบรม “Lessons Learned from the National Reforestation Experiences of the Republic of Korea with Focus on Reforestation and Food Security” ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ ASEAN Cooperation Project: Equivalent Timber Name in ASEAN ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการสัมมนา The First China-ASEAN Symposium on Forest Ecotourism ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการศึกษาดูงาน Study tour on Illegal Wood Prevention and Wood Processing in China ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้ STAFA’s Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมโครงการ 18-AG-24-GE-OSM-A: Multicounty Observational Study Mission on Best Practices in Agrotourism ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ไต้หวัน


สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาค ภายใต้ STAFA’s Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุม The First Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐเกาหลี


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Cooperation Project: Equivalent Timber Name in ASEAN ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศมาเลเซีย


การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ITTC54) ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Developing Voluntary Code of Conduct on Imports for Forest & Timber Companies in ASEAN ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการฝึกอบรม “Community Forest Management for Livelihood and Community Forest Based Enterprise Development” ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 40 (40th ASEAN Minister on Agriculture and Forestry: AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Strategy of Timber Trade among the LMC Countries” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร “การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 21 (The 21th Meeting of ASEAN Senior Officials on Forestry) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Forest Rehabilitation and Management ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการสัมมนา 2018 Seminar on High Value-added Bamboo Use for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน (ASEAN Working Group on Social Forestry: AWG-SF) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สรุปผลการสัมมนา Seminar on Bamboo and Rattan for Poverty Alleviation and Social Development for Developing Countries ระหว่างวันที่ 8 -28 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรม Landmark Training Course on National Forest Inventory and REDD+ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


สรุปผลการประชุม APFORGEN Workshop “Enhancing Coservation and Sustainable Use on Endangered TREE Species in Asia-Pacific: Identification of Species for Action and Review of Available information” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2561 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


สรุปผลการประชุม Forest Rehabilitation in the Asia-Pacific Region and the Associated Meetings ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส


สรุปผลการประชุม The Technical Meeting of FRA 2020 National Correspondents and Collaborative Forest Resources Questionnaires (CFRQ) Partners ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 ณ สหรัฐเม็กซิโก


สรุปผลการฝึกอบรม Landmark Training Course on Lessons Learned from the National Reforestation Experience of the Republic of Korea ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี


สรุปผลการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยที่ 53 (ITTC53) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น