พัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายวันชัย   จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับประเด็นเพิ่มเติม ความเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นเอกสารที่จะส่งต่อให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ พิจารณา เพื่อที่จะเสนอให้รัฐมนตรี ที่มาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ให้การรับรอง ซึ่งเนื้อหาหลักในร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี จะประกอบด้วย การส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและการกำจัดการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการบริการระบบนิเวศ การนำแนวทาง Bio-Circular-Green Economic Model มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่างถ้อยแถลงร่วมกับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งกรมป่าไม้ จะได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ นำเรียนที่คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และคณะทำงานด้านสารัตถะ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

thไทย