ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ APFNet Secretariat ในฐานะที่กรมป่าไม้เป็น APFNet National Council Representative Thailand แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา APFNet 2020 Scholarship Program ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลในการสมัครได้ทางเว็บไซด์ ดังต่อไปนี้

Master’s Degree Program:

  1. BFU: http://www.studybeijing.com.cn/English/Scholarship/300716.html
  2. NFU: http://iec.njfu.edu.cn/engnew/newsshow.php?cid=17&id=4636
  3. NWAFU: https://en.nwsuaf.edu.cn/admission/nondegreeprograms_20150513163310897046/95886.htm


Ph.D. Scholarship Program:

  1. BFU: http://www.studybeijing.com.cn/English/Scholarship/300715.html
  2. NFU: http://iec.njfu.edu.cn/engnew/newsshow.php?cid=17&id=4637
  3. NWAFU: https://en.nwsuaf.edu.cn/admission/nondegreeprograms_20150513163310897046/95886.htm

โดยทางสำนักงานเลขานุการ APFNet Secretariat ได้กำหนดให้ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาทุน

สื่อวีดีโอ