โครงสร้างส่วนการคลัง

นางสาวชญานุตม์ คงสมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นายภาคิน ราชการกิตติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพัสราพร รัตน์ศิริเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสุวิมล ถนอมเผ่า

น.ส.สุภาพร แก้วบับพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสุรีรัตน์ นรรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.ชญานุตม์ คงสมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง
อีกหน้าที่หนึ่ง