อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนการคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ เว้นแต่การตั้งงบประมาณประจำปี
2. ติดตามและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรนป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการต่างๆในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการคลัง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย