บุคลากร

นาง สุวิมล ถนอมเผ่า
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

นางสาว สุภาพร แก้วบับพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง

นาง วิรากานต์ สุทธิยุทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นาง ประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นาง สุรีรัตน์ นรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

นางสาว วนัสนันทน์ นิยมเหลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นาย ภาคิน ราชการกิตติกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเงิน

น.ส.ประทุมทิพย์ ลัฐิถาวณิชย์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นาย.ศุภศิษฎ์ พินิจพรรณ

น.ส.ประภาพร เจินเทินบุญ

น.ส.ชุลีกร บัวเพ็ญ

น.ส.พจมาน แสงเพชร

น.ส.นาฎยา เสือขาว

น.ส.อรพิมล พรหมสุวรรณ

น.ส.ช้องมาศ เนืองอนันต์

น.ส.สุวนา กันภัย

น.ส.ศิริวรรณ บุญเส็ง

น.ส.มุกดา ลีลาวัฒนพงศ์

น.ส.สุภัค ศรีสวัสดิ์

น.ส.นันทนา ดวงดาว

น.ส.เนติลักษณ์ ดีอุดม

น.ส.กาญจนา พานิจ

นาย.สมนึก บัวงาม

ฝ่ายตรวจสอบ

นาง.สุรีรัตน์ นรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

น.ส.วัชรินทร์ เฉลยไข

น.ส.ศุภากร นิลเขียว

น.ส.ไพรินทร์ วรรณกี้

น.ส.วันวิสาข์ ปรีวงษ์

นาง.รัฐนันท์ สุขสำราญ

น.ส.ณัฐฐินันท์ อินธิไชย

นาย.ธนากร จิณะ

น.ส.ปุญญปาล สัมฤทธิ์

นาง.นิษณา แสงคำคม

น.ส.พรทิพย์ ภู่งามชื่น

น.ส.พรรณิพา ดงแก้ว

น.ส.นันท์ศิริ จิตต์ประวัติ

น.ส.พัชรี ทรัพย์เสถียร

น.ส.จิราพร งามเจริญ

ฝ่ายบัญชี

น.ส.วนัสนันทน์ นิยมเหลา

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.ศิวนันท์ โต่นวุธ

นาย.ทศพล กุลเกลี้ยง

น.ส.นุชรีย์ สุดมี

น.ส.วิลาวัลย์ เฮียงก่อ

ฝ่ายงบประมาณ

นาง.วิรากานต์ สุทธิยุทธ์

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

น.ส.รัตนา ศรีวระรมย์

น.ส.นุชจรีย์ แจ่มเจ็ดริ้ว

น.ส.สุรีย์พร สวัสดี

น.ส.กชพร อภัยภักดิ์

ฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง

น.ส.สุภาพร แก้วบับพา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการคลัง

น.ส.พัธญสรณ์ แป้นทอง

น.ส.จุฑามาส มะคำไก่

น.ส.กาญจนา บุญเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นาย.ภาคิน ราชการกิตติกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง.มณิศา แสนบุตร

น.ส.นิตยา สุนทร

นาย.สุพล ยะโสภณ

นาย.ธนกร พลศักดิ์