โครงการการสำรวจด้วงหนวดยาวที่เป็นศัตรูที่สำคัญของต้นพะยูงและแนวทางการป้องกัน ฯ