โครงการสำรวจชนิดมอดรูเข็มและแนวทางการป้องกันกำจัดในแปลงปลูกพะยูง