หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ฝ่ายกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ฝ่ายประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ