ข้อมูลและแบบฟอร์มเพื่อตอบการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมฯ

ตัวชี้วัดที่ ๒ องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และความดีที่อยากทำ

ตัวชี้วัดที่ ๓ องค์กรมีการตัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรฯ

ตัวชี้วัดที่ ๔ องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นฯ

ตัวชี้วัดที่ ๖ องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ฯ

ตัวชี้วัดที่ ๘ องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ โดยจัดทำเป็นเอกสาร และจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ