การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)