สื่อประชาสัมพันธ์

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือการประเมิน ITA

กำนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (กมจ.) ตาม มาตรา ๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม มาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

ทฤษฎีบันได ๙ ขั้นสู่ความ พอเพียง

คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการทำงานที่มีความสุข

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จ

ทำงานให้มีความสุข (มรรคมีองค์ 8)

หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 ธรรมะสร้างสุขในการทำงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

รายงาน ONE PAGE