หน่วยงานภาคสนาม

ชื่อหน่วยงานที่ตั้งหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 (เชียงใหม่)
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่092-2462977
นายพยนต์ เรืองระยนต์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่093-1363812
นายพยนต์ เรืองระยนต์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม
ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่093-1363812
นายวรพจน์ คำใบ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่093-2251588
นายวรพจน์ คำใบ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่093-2251588
นายศุภชัย นุชิต
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 2 (ลำปาง)
ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง089-7010597
นางสาวสมพร คำชมภู
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา082-4464981
นายจิตรพล ไทยภักดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร)
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร081-2610519
นายสุจริต ชวนรำลึก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 4 (กาญจนบุรี)
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี094-8963333
นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ
ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี095-7403838
นายวิโรจน์ ครองกิจ
นักวิขาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 5 (ขอนแก่น)
ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพร จ.ขอนแก่น092-2462997
นายดุริยะ สถาพร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 6 (นครราชสีมา)
ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา081-8809318
นางชนิษฐา จันทโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 7 (ประจวบคีรีขันธ์)
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์093-7926060
นางชนิษฐา จันทโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง
ต.ทรายทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์093-7926060
นางสุพรณี พวงสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี086-5965155
นางสาวอารียาพัชร์ เพชรรัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 9 (สงขลา)
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา093-9969907
นายศุภชัย นุชิต
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ (ลำปาง)
ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง089-7010597
นายดุริยะ สถาพร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคกลาง (สระบุรี)
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี036-341305
นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น084-2413969
นางสาวสุทิศา รวมเงาะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคใต้ (สงขลา)
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา081-8963412
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นายศุภชัย นุชิต
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 1 (ลำปาง)
ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง054-019841
นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย)
ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย055-641860
นายบุญส่ง สมเพาะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 3 (เลย)
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย0813765973
นายมานะ ศรีวิชัย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 4 (สกลนคร)
ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร087-8481913
นายสุชาติ นิ่มพิลา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 5 (ขอนแก่น)
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น092-2463009
นายสุเทพ เฉียบแหลม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 6 (นครราชสีมา)
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา044-361128
นายจุติเทพ โพธิปักษ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 7 (ราชบุรี)
ต.หินกอง อ.เมือง จ. ราชบุรี086-0525690
นางสาวสุทิศา รวมเงาะ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 8 (สงขลา)
ต.ฉลุง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา081-8963412
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าไม้
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี093-4810099