หน่วยงานส่วนกลาง

ผู้บริหารสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์
นางนิศากร งิ้ววิจิตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5478
โทรสาร 02-5798532
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้
ส่วนอำนวยการ
นายอภิรัฐ สุขพูน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5473
นางสาวทิวา โหละสุต
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5474
โทรสาร 02-5795412
นางสาวอัจฉรา หล่ายแปด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5661
นายมนต์ชัย เพิ่มผลนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5086
นางสาวณัฐพร แตงหมี
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5662
นางสาวสมพร คำชมภู
หัวหน้าฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล
ชั้น 2 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5663
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
ชั้น 1 อาคารสุรัสวดี02-5614292-3 ต่อ 5479
ส่วนวนวัฒนวิจัย
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง
ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ
ห้อง316
025614292-3 ต่อ 5404
นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ
ห้อง314,315
025614292-3 ต่อ 5409,5449
นางวรพรรณ หิมพานต์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ
ห้อง323
025614292-3 ต่อ 5408
นางวรพรรณ หิมพานต์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์
และการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ
ห้อง324
025614292-3 ต่อ 5429,5430
นายนรินทร์ เทศสร
หัวหน้าฝ่ายรุกขกรรมและจัดการป่าในเมือง
ชั้น 3 อาคารกริตสามะพุทธิ
ห้อง308
025614292-3 ต่อ 5424,5442
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
นายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5494,5498
โทรสาร 02-5795410
นางลักษมี สุทธิวิไลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5481
โทรสาร 02-5790526
นายจันไท จิตรจักร
หัวหน้าฝ่ายคุณสมบัติไม้และผลิตผลป่าไม้
ชั้น 3 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5476
โทรสาร 02-5795411
นางสาววาทินี ทองเชตุ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของป่า
ชั้น 4 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5495,5489
โทรสาร 02-5799177
นางสาวปิยะวดี บัวจงกล
หัวหน้าฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้
ชั้น 2 อาคารลำดับที่ 52025614292-3 ต่อ 5486
นางสาวปิยะวดี บัวจงกล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้ประกอบ
ชั้น 2 อาคารลำดับที่ 52025614292-3 ต่อ 5486
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5030
โทรสาร 02-5792814
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีย์เลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และฝ่ายประสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5030
โทรสาร 02-5792814
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5030
โทรสาร 02-5792814
นายขวัญชีย เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายกีฏวิทยาและจุลวิทยาป่าไม้
ชั้น 6 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5030
โทรสาร 02-5792814
ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสุทัศน์ เล้าสกุล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5962
โทรสาร 02-5615498
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5962
โทรสาร 02-5615498
นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5962,5483
โทรสาร 02-5615498
นางสาวอุษารัตน์ เทียนไชย
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5483
โทรสาร 02-5615498
นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
ชั้น 5 อาคารสุรัสวดี025614292-3 ต่อ 5432
โทรสาร 02-5615498