เอกสารผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการ

  1. ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ: กรณีศึกษาพื้นที่บางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (อารียาพัชร์, 2559)
  2.  สำรอง อีกทางเลือกที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร