ประวัติความเป็นมา

ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้

          ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2515 กรมป่าไม้ได้ปรับปรุงระบบบริหารราชการใหม่ตามคำสั่งของคณะปฏิบัติฉบับที่ 282 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 182 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2515 ให้ใช้การแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยราชการบริหารส่วนกลางมีจำนวน 9 กอง ซึ่งงานเศรษฐกิจป่าไม้อยู่ในกองการจัดป่าไม้ (แต่เดิมเป็นกองโครงการ) ในปีพ.ศ. 2517 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งกองแผนงานขึ้น งานเศรษฐกิจป่าไม้จึงได้เข้ามารวมอยู่ในกองแผนงาน และได้มีการโอนงานสถิติจากสำนักงานเลขานุการกรมป่าไม้เข้ามาอยู่ในกองแผนงานนี้ด้วย เมื่องานเศรษฐกิจป่าไม้เข้ามาอยู่ในกองแผนงานได้ปรับฐานะจากงานเป็นฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ บุคลากรได้เพิ่มขึ้นตามฐานะของฝ่าย ได้มีการบรรจุข้าราชการเจ้าหน้าที่และโอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนจากฝ่ายสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กองจัดการป่าไม้ เข้ามาเป็นบุคลากรของงานเศรษฐกิจป่าไม้ โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดกรมป่าไม้ ชั้น 4 ของตึกกรมป่าไม้

          ปี พ.ศ. 2524 กองแผนงานได้ย้ายที่ทำการจากตึกใหญ่ชั้น 4 กรมป่าไม้ไปยังตึก 84 ปี
กรมป่าไม้ ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ ก็ได้ย้ายมาโดยมีสถานที่ทำการอยู่บริเวณชั้น 3 ของตึก 84 ปี

          ต่อมากรมป่าไม้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่อีกครั้ง โดยพิจารณาปรับปรุงส่วนราชการตามรูปแบบใหม่ ที่ยึดการจัดส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่ให้กรมแบ่งส่วนราชการ โดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากสำนักงานเลขานุการกรมหรือกองก็ได้ ซึ่ง ก.พ. ได้มีการจัดส่วนราชการตามแนวทางนี้ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วงงานที่สูงกว่ากอง แต่ต่ำกว่ากรม เรียกว่า “สำนัก” และภายในสำนักแบ่งหน่วงงานออกเป็น “ส่วน” และ “ฝ่าย” ตามลำดับ การแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 109 วันที่ 22 ตุลาคม 2535 ซึ่งกลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ อยู่ในส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้

          ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดโครงสร้างใหม่ของกรมป่าไม้ ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ ได้ถูกจัดให้เข้าอยู่ในสำนักวิชาการป่าไม้ในส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มเศรษฐกิจป่าไม้ และย้ายที่ทำการมายังชั้น 1 อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุ่น)
ซึ่งเป็นที่ทำการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

          ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงบางส่วนราชการป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ให้แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ใหม่ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิชาการป่าไม้ แต่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระดับสำนัก คือ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ อยู่ภายใต้กรมป่าไม้ ส่วนหน่วยงานในสังกัดสำนักวิชาการป่าไม้ก็ได้กระจายไปอยู่ตามหน่วยงานระดับกรมที่เกิดขึ้นใหม่อีก 2 กรม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นกลุ่มเศรษฐกิจป่าไม้เท่านั้นที่มารวมอยู่ในสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้
กรมป่าไม้

          ปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของ
กรมป่าไม้ใหม่ รวมทั้งได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และภารกิจต่างๆ และเปลี่ยนชื่อสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ เป็นสำนักวิจัยการจัดการป่าไม้ และกลุ่มเศรษฐกิจป่าไม้เปลี่ยนชื่อเป็น
กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ อยู่ในโครงสร้างสำนัก

          ปี พ.ศ. 2551 สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีกลุ่มงานเศรษฐกิจอยู่ในโครงสร้างสำนัก

          ปี พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 22/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่องการจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้” เป็น “ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้

 

ปี (พ.ศ.) ชื่อ หน่วยงาน
2515 งานเศรษฐกิจป่าไม้ กองจัดการป่าไม้ (กองโครงการ)
2517 ฝ่ายเศรษฐกิจป่าไม้ กองแผนงาน
2535 กลุ่มเศรษฐกิจป่าไม้ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้
2545 กลุ่มเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้
2546 กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
2551 กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
2560 ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้