บุคลากร

บุคลากร เวปไซต์เดิม

010

       นายจุติเทพ โพธิปักษ์

       นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

       ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้

 

        011                             s__7536841

                                                                   นางเบญจวรรณ คงรวย                               นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์

                                                เศรษฐกรชำนาญการ                                            เศรษฐกรปฏิบัติการ

…..

                                                    009                                      

                                                   นางสาวพิจิตรา จันทร์พ่วง                          นายกฤตภาส จันจินา

                                                                        ผู้ช่วยนักวิจัย                                              ผู้ช่วยนักวิจัย

         
                                                     008                                    

                                                         นางสาวศุภสุตา ปาลบุตร                              นางสาววลัยรัฐ นิสัยดี

                                                           เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)                                เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

   006                            003

                                                นางสาวแก้วกานต์ กัญหา                         นางสาวมณีรัตน์ ทวีผล

                                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)                               เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)

 

                                                                         

                                                                      นางจารุเนต ชัยนาศรี                            นายสิทธิพัฒน์ ภูโต                                                                                                                                                        เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)                         เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)