ติดต่อเรา

n4

ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
อาคารกฤต สามะพุทธิ ห้อง 116 ชั้น 1
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร  0 2561 4292 ต่อ 5421
โทรสาร 0 2579 9577

Forest Economics Division
Forest Research and Development Office
Royal Forest Department
Krit Samabbuddhi Building room 116 1st floor
61 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900
Tel: 0 2561 4292 ext. 5421
Fax: 0 2579 9577