งานวิจัยในอนาคต

ปีงบประมาณ 2562 (อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกไม้พะยูงของเกษตรกรในท้องที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. การวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางและแผ่นชิ้นไม้อัด
  3. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของไม้และของป่าบางชนิด
  4. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกสัก อายุ 12 ปี (โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในงานวิจัยด้านป่าไม้)