งานวิจัยที่ผ่านมา

งานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว เว็บไซต์เดิม

 1. การศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไม้อัดและวัสดุแผ่นที่ทำการจากไม้ (2519)
 2. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการค้าไม้ส่งออกและสั่งเข้า (2520)
 3. การศึกษาอุปสงค์ไม้ฟืนของอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ (2521)
 4. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้ (2524)
 5. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายหวาย (2525)
 6. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายตาว (2525)
 7. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายดอกหญ้าไม้กวาด (2525)
 8. การศึกษาเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา (2525)
 9. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคถ่าน (2525)
 10. A Survey on Charcoal Production Distribution and Consumption (1982)
 11. การศึกษาแนวโน้มการใช้ไม้และตลาดไม้ในอนาคต (2527)
 12. การศึกษาเศรษฐกิจการใช้วนวัฒนวิธีแบบตัดหมดแล้วปลูกทดแทน (การศึกษาเฉพาะกรณี ป่าโครงการประดาว-วังก์เจ้า ตก 24 ตอน 3 แปลง 7 (2527)
 13. การศึกษาเศรษฐกิจการใช้วนวัฒนวีแบบตัดหมดแล้วปลูกทดแทน (การศึกษาเฉพาะกรณี ป่าโครงการประดาว-ววังก์เจ้า ตก 24 ตอน 3 แปลง 8 (2528)
 14. การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการห้ามสั่งเข้าไม้แปรรูป (2528)
 15. การศึกษาการโค่นล้มและตัดทอนต้นยางพารา (2528)
 16. การศึกษากำลังผลิตไม้ยางพารา (2528)
 17. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้ยางพารา (2528)
 18. การศึกษาเศรษฐกิจการทำไม้ยางพารา (2529)
 19. การศึกษาเศรษฐกิจการเผาถ่านไม้ยางพารา (2529)
 20. การศึกษาเศรษฐกิจการแปรรูปไม้ยางพารา (2529)
 21. รายงานการสำรวจการปลูกป่าภาคเอกชน (2529)
 22. การสำรวจ “การปลูกไม้ยูคาลิปตัส” ในประเทศไทย
 23. การศึกษา การโค่นล้ม-ตัดทอน “ต้นยูคาลิปตัส”
 24. การศึกษากำลังการผลิต “ไม้ยูคาลิปตัส” (2530)
 25. การศึกษาเศรษฐกิจ การปลูกและการทำไม้ “ยูคาลิปตัส”
 26. A Study on Wood Residues Identification at Originating Point (A Case Study in Thailand 1987
 27. A Study on Water Jar Industry and Fuelwood Production Link in Thailand (A Case Study in Ratchaburi Province) 1988
 28. Production and Utillization of Para-Rubberwood in Thailand (1988X
 29. เศรษฐการอาบน้ำยาไม้ (2519)
 30. เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการแกะสลักไม้และประดิษฐ์กรรมไม้ในภาคเหนือ (2524)
 31. เศรษฐกิจการขนส่งไม้ภาคใต้ (2523)
 32. การศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์เก้ภาคเหนือ (2524)
 33. การศึกษาค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่าและผลิตกล้าไม้ (2524)
 34. การศึกษาระยะเวลาและการเคลื่อนที่ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ (2525)
 35. การศึกษาความต้องการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (2519-2523)
 36. Simple Logging Techniques and Transportation
 37. Fuelwood and Lignite Consumption for Local Industries in Lampang Area
 38. การทำ Agro – Forestry ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกระดาษของประเทศฟิลิปปินส์
 39. เศรษฐกิจการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
 40. การศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนไม้ตกแต่งบ้าน
 41. การศึกษาทัศนคติในการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสของประชาชน
 42. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้สัก (2520)
 43. อุปสงค์การใช้ไม้ฟืนของอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ (2521)
 44. การวิเคราะห์การใช้ไม้ตามความต้องการในท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะท้องถิ่น อ.งาว จ.ลำปาง (2521)
 45. รายงานผลการสำรวจปริมาณ (Stock) และราคาของป่าหวงห้ามและนอกหวงห้ามจากร้านของป่าในท้องที่ภาคเหนือ (2526)
 46. ศักยภาพของการผลิตไม้โตเร็วและไม้ป่าบางชนิดเพื่ออุตสาหกรรม
 47. การศึกษาการจัดการและความร่วมมือของราษฎรในการรักษาและอนุรักษ์ป่าช้าท้องที่จังหวัดอุดรธานี
 48. การศึกษาความสมพันธ์ระหว่างปริมาตรและน้ำหนักของไม้ฟืนและถ่านโกงกาง (2518)
 49. สถานการณ์ป่าฟืนชายเลน บริเวณก้นอ่าวไทย (2518)
 50. แนวทางการปรับปรุงการตรวจวัดปริมาตรถ่านไม้โกงกางในท้องที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ (2518)
 51. รายงานสำรวจเกี่ยวกับโรงค้าไม้แปรรูป (2519)
 52. รายงานสำรวจเกี่ยวกับโรงค้าไม้แปรรูป (2521)
 53. เศรษฐกิจการขนส่งไม้ภาคเหนือ (2525)
 54. เศรษฐกิจการขนส่งไม้ (2526)
 55. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ฟืน – ถ่าน ของครัวเรือน (2527)
 56. ผลการศึกษาโดยสังเขป การสำรวจปริมาณการใช้ในภาคใต้ (2520)
 57. ลักษณะนิสัยและทัศนคติของผู้ผลิตไม้ขนาดเล็กและไม้โตเร็ว (2527)
 58. การสำรวจปริมาณการใช้ไม้ในภาคเหนือ  (2521) (รายงานผลการศึกษาโดยสังเขป การสำรวจปริมาณการใช้ไม้ในครัวเรือนภาคเหนือ 2525 )
 59. รายงานผลการศึกษาโดยสังเขป การสำรวจปริมาณการใช้ไม้ในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ (2527)
 60. คู่มือการแบ่งกลุ่มไม้และจัดชั้นคุณภาพไม้และแนวทางการปรับปรุงค่าภาคหลวงไม้ท่อน (2523)
 61. ตำหนิไม้ที่ใช้ในการประเมินราคาไม้ซุงท่อน (2518)
 62. การประเมินผลการปลูกสวนป่า (2526)
 63. ค่าภาคหลวงในระบบอัตราร้อยละ (2528)
 64. การส่งเสริมด้านการตลาดไม้สักตัดสางขยายระยะ (2530)
 65. การหมุนเวียนตลาดไม้ท่อนและไม้แปรรูป (2530)
 66. การใช้ Transportion Method จัดสรรไม้ฟืนในโรงบ่มใบยา (2530)
 67. การศึกษาสถานการณ์การใช้ไม้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในประเทศ ปี 2533
 68. การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกและการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าภาคเอกชนในท้องที่ภาคกลางและตะวันออกปี 2533
 69. การศึกษาสถานการณ์การใช้ไม้ของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปี 2533
 70. การศึกษาเศรษฐกิจการค้าไม้แปรรูป ปี 2533
 71. การศึกษาสถานการณ์การใช้ไม้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในประเทศไทย ปี 2535
 72. การศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ปี 2536
 73. การศึกษาสถานการณ์โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมโดยเครื่องจักรและแรงคนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2537
 74. การศึกษาสถานการณ์โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมโดยเครื่องจักรและแรงคนในจังหวัดลำพูน ปี 2537
 75. การศึกษาสถานการณ์โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมโดยเครื่องจักรและแรงคนในจังหวัดแพร่ ปี 2537
 76. การศึกษาสถานการณ์โรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมโดยเครื่องงจักรและแรงคนในจังหวัดลำปาง ปี 2537
 77. การศึกษารูปแบบการบริโภคไม้อัดของประเทศไทย (2537)
 78. การศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์เศษไม้ปลายไม้ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงงานผลิตภาชนะดินเผา จังหวัดราชบุรี (2537)
 79. การศึกษาเศรษฐกิจการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (2538)
 80. การประเมินผลผลิตไม้ยางพารา (2539)
 81. เศรษฐกิจการทำเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ (2540)
 82. รายงานการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา (2537)
 83. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตหวาย (2538)
 84. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดไม้ไผ่ (2539)
 85. การศึกษาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรีปี 2535 (2535)
 86. การศึกษาเศรษฐกิจการแปรรูปไม้ในวงศ์ไม้ยาง (2539)
 87. การศึกษาเศรษฐกิจการค้าผลิตภัณฑ์หวาย (2537-2538)
 88. การศึกษาเศรษฐกิจการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส รองรับปริมาณความต้องการไม้ของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ท่อน (2540)
 89. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมกรณีศึกษารอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2540)
 90. การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรที่อยู่รอบเขตรักษาพัยธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก (2541)
 91. ของป่าในประเทศไทย (วนิดา สุบรรณเสณี, 2539)