งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

  1. โครงการศึกษาเปรียบเทียบเชิงเศรษฐกิจการผลิตถ่านป่าชายเลนระหว่างการให้สัมปทานกับการเช่าพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา 20 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  2. โครงการประเมินมูลค่าความเสียหายในพื้นที่ป่าดิบแล้ง
  3. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจจากการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้สะเดาเทียม
  4. โครงการศึกษาเศรษฐกิจไม้ประดู่
  5. โครงการศึกษาตลาดและราคาชนิดไม้ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า
  6. โครงการศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การจำหน่ายและการบริโภคถ่านหลังปิดป่า
  7. โครงการศึกษาเศรษฐกิจการค้าไม้แปรรูป
  8. โครงการเศรษฐกิจการจัดการพื้นที่กันชนเขตป่าอนุรักษ์