สำรอง:อีกทางเลือกที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

สำรอง (ชื่อเรียกทางภาคตะวันออก) หมากจอง (ชื่อเรียกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าลูกจองหรือบักจอง) หรือพุงทะลาย (บางครั้งเขียนว่า พุงทลาย) ชาวลาวเรียกว่าหมากจอง ส่วนประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าเมล็ดสำรองแห้งรายใหญ่ของโลก เรียกสำรองว่า ฮวงไต้ไฮ้ หรือ pang da hai หรือ pung tai hai มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า malva nut  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scaphium affine (Mast.) Pierre สำรองหรือพุงทะลายในอดีตเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในแถบจังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้ต้นสำรองเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะพบในประเทศไทยหลายแห่ง เช่นภาคตะวันออกและเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย ลาว และกัมพูชา และบางส่วนของภาคใต้ตอนบนที่ติดกับประเทศพม่าแล้ว ยังมีรายงานว่าพบต้นสำรองในประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย

กล่าวกันว่าในสมัยก่อนนิยมใช้เมล็ดสำรองแห้งแช่น้ำรับประทานร่วมกับน้ำตาลเป็นอาหารว่างสำหรับชาววัง และถือว่าสำรองเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ เนื่องจากมีสรรพคุณแก้อาการร้อนใน แก้ไอ แก้ไข้ และอาการอื่นๆ ได้ สำรองยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน จนทำให้ชาวจีนสั่งซื้อสำรองแห้งจากไทยและสั่งซื้อเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จีนจึงกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในการนำเข้าเมล็ดสำรองแห้งจากไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำเป็นยาหรืออาหารเสริมบำรุงสุขภาพเป็นหลัก

สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์ด้านการตลาดของเมล็ดสำรองในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าประเทศจีนมีความต้องการสูงทำให้ราคาของเมล็ดสำรองจากผู้เก็บเมล็ดสำรองมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2545 – 2552 มีราคาประมาณ 60 – 120 บาท/กิโลกรัม แต่ราคาดังกล่าวได้ปรับขึ้นเป็น 300 – 380 บาท/กิโลกรัมในปี 2553 ราคา 350 – 400 บาท/กิโลกรัมในปี 2554 และปรับขึ้นเป็น 500 บาท/กิโลกรัมในปี 2555 จึงทำให้ชาวบ้านต้องเข้าไปเก็บลูกสำรองในป่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีปริมาณมากเพียงพอต่อการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูป

   ลูกสำรอง

  ต้นสำรอง

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

กรมป่าไม้ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม

เจ้าหน้าที่และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ปกหน้า กพร ปี 60

2. ใบลงนาม

3.สารบัญ 60

4. แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ปี 60

5. แผนปฏิบัติราชการ กพร ปี 60

6. ตารางสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 60

7. ปกคั่นรายละเอียดตัวชี้วัด KPI template ปี 60

8. รายละเอียดตัวชี้วัด KPI template 60

9. ปกคั่นแผนผังยุทธศาสตร์และ OS กพร 60

10. แผนยุทธศาสตร์ กพร60 11. OS กพร ปี 60

 

ออกพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2559

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_5187%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_8607%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_3466e1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_4850%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_4269%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_4749%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_6002%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89_6939

วันที่ 2-10 กันยายน 2559 ออกพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร

ออกพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม 2559

skp_24aug59_8862dream_27aug59_2932skp_25aug59_9669skp_25aug59_8240skp_25aug59_7373skp_24aug59_2668dream_24aug59_5121skp_24aug59_179skp_24aug59_7704skp_24aug59_3534skp_24aug59_6297skp_24aug59_2516%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_7302%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_1022%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_9303skp_24aug59_3026skp_25aug59_1289%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_653%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_3179%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_7837%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_1236%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_1801%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1_877

วันที่ 23-30 สิงหาคม 2559 ออกพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกป่าระบบวนเกษตรภายใต้องค์ความรู้ต่าง ๆ ของเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร และเสนอแนะนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่และส่งเสริมการปลูกป่าระบบวนเกษตร ให้เป็นรูปธรรม

ออกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่วันที่ 14-21 สิงหาคม 2559

 

e9e10e11e12e8e7e6e5e4e3e2e1

วันที่ 14-21 สิงหาคม 2559 ออกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลกับเกษตรกรที่ทำวนเกษตร ในโครงการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกป่าระบบวนเกษตร

ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

           IMG_25590401_095229                   IMG_25590401_095500

การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม

_DSC4519
นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ