สถานการณ์ภาพรวมของกรมป่าไม้ (เฉพาะส่วนกลาง)​

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปกติ

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

0
สะสม
0
รายใหม่
0
รุนแรง
0
เสียชีวิต
0
กลับบ้านแล้ว

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

0
สะสม
0
รายใหม่

สถานการณ์ภาพรวมของกรมป่าไม้​

สถานการณ์ของประเทศไทย

สถานการณ์ทั่วโลก