ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารดาวน์โหลด

  • Strengthening Forest Tenure Systems and Governanceดาวน์โหลด

  • สรุปผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนดาวน์โหลด

  • คู่มือการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชนตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

  • แบบลงทะเบียนใบสมัครโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558   ดาวน์โหลด

  • แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า ดาวน์โหลด

  • แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด

  • แบบรายงานป่าชุมชนตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยารป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด

  • แบบรายงานผลการคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด

  • แบบคำขอใช้บริการเครื่อง Plotter ดาวน์โหลด