“๙ ฝาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ “


วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

🌱  สำนักจัดการป่าชุมชนร่วมกับกกลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสาสร้างฝาย ภายใต้โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” โดย….

🌱  สร้างฝาย 9 ฝาย เพื่อถวายในหลวงรัชการที่ 9 และทำแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์

  ณ ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี