“สร้างฝายมีชีวิต พิชิตภัยแล้ง”


วันที่ 26 เมย. 2560

🌱สำนักจัดการป่าชุมชนร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) RATCH จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต โดย…
🌱สร้างฝายมีชีวิตร่วมกับชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
🌱วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกตอบแทนสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
ณ ป่าชุมชนพุน้ำร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี