ภารกิจหน้าที่


หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนประสานงานและโครงการพิเศษ

1. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ป่าในเมือง
และวนเกษตรของศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมจัดทำระบบข้อมูลด้านป่าชุมชนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3. ประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการพิเศษ
ด้านป่าชุมชนจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้
รับมอบหมาย