• ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ติดต่อเรา

ส่วนนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส

  • 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • โทรศัพท์. 025614292-3 ต่อ 5008 และ 5639
  • โทรสาร. 025795416

Comments are closed.