การจัดการความรู้ (KM)


  • ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี2557

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม