YAZAKI หารือ สจช. โครงการฯ มาตรา 18

สำนักจัดการป่าชุมชน หารือร่วมกับ บริษัท YAZAKI ดำเนินงานสำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือร่วมกับ
บริษัทไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าชุมชนโดยมี
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แลกเปลี่ยนนโยบาย ทิศทางแนวโน้ม การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ด้านป่าไม้ของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การวางแผนและสนับสนุนป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน