ร้องเรียน


กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #387023 Reply
  พงศ์วรินทร์
  ผู้เยี่ยมชม

  ถ้าหากผู้นำหมู่บ้านอนุญาตให้บุลคลเข้าไปทำสวนโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของคผณะกรรมการจะมีความผิดหรือไม่ครับแล้วแล้วจะร้องเรียนขอให้เจ้าหน้าเข้าตรวจสอบต้องทำอย่างไรครับขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ

  #390483 Reply
  coorspec
  Keymaster

  การจัดตั้งโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้
  เป็นการที่อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า ในรูปแบบ “ป่าชุมชน”
  1.ในพื้นที่ป่า กรมป่าไม้อาศัยอำนาจมาตรา 17 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
  มาตรา 17 บัญญัติว่า” บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ
  (2) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน”
  มาตรา 32 บัญญัติว่า”บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
  2.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้อาศัพอำนาจมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  มาตรา 19 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได”
  ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว
  1. การที่ผู้นำหมู่บ้านอนุญาติให้บุคคลเข้าไปทำสวนโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการจะมีความผิดหรือไม่
  ตอบ การทำสวนไม่เป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงไม่สามารถทำสวนในพื้นที่ป่าชุมชนได้
  2. ร้องเรียนได้ดังนี้
  – ร้องเรียนผ่านระบบE-petition
  – ทำหนังสือส่งไปรษณีแจ้งกรมป่าไม้
  – ร้องเรียนต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: ร้องเรียน
ข้อมูลของคุณ: