รับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติออกตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562


กรมป่าไม้ขอเชิญชวน….

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำ

ร่างอนุบัญญัติออกตาม

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562

ด้วยพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71ก
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1. หลักการและเหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  1. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายให้บุคคลและชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดเจตคติ
ในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชนร่วมกับรัฐ เพื่อป้องกันการตัดไม้โดยผิดกฎหมายและการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศและของมนุษยชาติสืบไป และมุ่งหมายเพื่อกำหนดสาระแห่งสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง

  1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

3.1 พระราชบัญญัตินี้ มี 8 หมวด 104 มาตรา

– บทนำ (คำนิยาม)

– หมวด 1 บททั่วไป

– หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

– หมวด 3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

– หมวด 4 การจัดตั้งป่าชุมชน

– หมวด 5 การจัดการป่าชุมชน

– หมวด 6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน

– หมวด 7 การเพิกถอนป่าชุมชน

– หมวด 8 บทกำหนดโทษ

– บทเฉพาะกาล

3.2 กฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มีจำนวน 33 ฉบับ ได้แก่

1) ร่างพระราชกฤษฎีกา 1 ฉบับ

2) ร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ

3) ร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา 1 ฉบับ

4) ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 18 ฉบับ

5) ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 1 ฉบับ

6) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ

7) ร่างระเบียบกรมป่าไม้ 8 ฉบับ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างอนุบัญญัติดังกล่าว โดยกรมป่าไม้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมายเป็น
ที่ปรึกษา จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอที่มีต่ออนุบัญญัติในเบื้องต้น จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

  1. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. …
  3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. …
  4. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. …
  5. ร่างระเบียบประธานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดและอนุกรรมการ พ.ศ. …

รับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติออกตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562