ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี)


โทรศัพท์

+6677355029อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี1. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรและป่าชุมชนที่เหมาะสมในแต่ละสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน

2. เพื่อสาธิตการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันในระบบวนเกษตรให้เกิดผลผลิตหลากหลายและเหมาะสมในที่ดินแปลงเดียวกัน

3. เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์ การจัดระบบวนเกษตรในแปลงเกษตรกรและพื้นที่ป่าชุมชน

4. เพื่อสาธิตการส่งเสริมงานด้านป่าชุมชน

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ข้อมูลด้านป่าไม้ วนเกษตร และวนศาสตร์ชุมชนแก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจ 

บุคลากร

นายหรรษา เรืองชัย

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี)

นางสาวจารุณี เกตุชาติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวนพวรรณ จันทร์โสฬส

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปิยาวรรณ ควรเรือง

นักวิชาการเผยแพร่

นายสานิตย์ เพชรนุ้ย

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวศุภมาศ เชาวะเจริญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายอนันต์ เดชะ

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวศยามล นุ้ยลำพูน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายประยูร หนูปราบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายทศพล ศักดา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร