ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี)


โทรศัพท์

086-1376100

อีเมล

mechai [email protected]

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี) ตำบลพุแค  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายมีชัย ประชากุล

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี)

นายณรงค์ โต๊ะเหาะ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธัญญะ อำพรพงษ์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายมารุต ผาสุขกิจ

นักวิชาการเผยแพร่

นางธันย์ชนก รักษาสัตย์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายวีระศักดิ์ ตาสะหาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายพิชชากร พางาม

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายจิรพงษ์ คำยี่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายถานันดร กองเนียม

คนงานเพาะชำ