ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)


โทรศัพท์

081-1115110

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

288 หมู่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

 

บุคลากร

นายเจษฎา พันสถา

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)

นางสาวดวงธิดา ตันตา

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวจินตหรา เจือจันทร์

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

นายอำนวย ยะสุทธิ

คนงานเพาะชำ

นางไพศรี ตันตา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นางปุญชรัสมิ์ หลงเวช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายสุพจน์ ตันตา

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายณรงค์ศักดิ์ สุขกล้า

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายนัฐพงษ์ ทิพย์นาวา

จ้างเหมาบริการส่งเสริม และเผยแพร่