ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)


โทรศัพท์

+6653043655

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   50220

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายชวลิต ศุภสาร

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)

นายนวาศ ภูลิ้นลาย

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวกัญญาภัทร ยามมี

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวณปภัช พรดรัลปริพัต

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนงลักษณ์ กลำพัด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นางสาวขวัญ ชุมภูชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวีรศักดิ์ ภูดอนโพธิ์

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายอำนาจ จันแป้น

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายสง่า แป้นเพชร

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายนริศ หนูศักดิ์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวนิตยา ทะนันตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายดำรง อุดมวรกิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายธนเสฎฐ์ มีแสง

คนงานเพาะ

นายบุญธรรม หน่อแก้ว

คนงานเพาะชำ

นางสมพร ก๋าขัติ

คนงานจ้างเหมาบริการ