โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2558

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านหัวบึง จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านตะเกราทอง จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌷🌷🌷🌷🌷🌷ดีเด่นด้าน🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌳ป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น จ.แพร่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ.นราธิวาส
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558🌳