สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักจัดการป่าชุมชน ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ลงนามโดยประธาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน