สจช. หารือร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ

ในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชน ที่จะดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการบำาชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนและยกระดับป่าชุมชนสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
เพื่อนำไปสู่การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน