(ร่าง)กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ….


กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….

          เหตุผลและความจำเป็นในการออกร่างกฎกระทรวง

โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติความหมายของบทนิยามคำว่า “ป่าชุมชน” หมายความว่า  ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษาตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้ และบัญญัติความหมายของบทนิยามคำว่า “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า  เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ด้วยเหตุนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องสงวนและรักษาเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบางพื้นที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิมและมิให้นำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนซึ่งมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….
บันทึกประกอบกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….
ข้อเสนอต่อร่างกฎกระทรวง เขตป่าอนุรักษ์

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  เลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

  อาชีพ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ประเด็นที่ 1 ควรกำหนดให้พื้นที่ป่าที่มีการกำหนดให้เป็นวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เป็นเขตป่าอนุรักษ์ หรือไม่

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  เนื่องจาก

  ประเด็นที่ 2 ควรกำหนดให้พื้นที่ป่าที่มีคุณค่าหรือมีความโดดเด่นทางระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีคุณค่าทางธรณีวิทยา นิเวศวิทยา หรือวัฒนธรรม ที่ได้รับการประกาศหรือขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่ วัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นไม่ขัดกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เป็นเขตป่าอนุรักษ์ หรือไม่

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  เนื่องจาก

  ประเด็นที่ 3 ควรกำหนดให้พื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เป็นเขตป่าอนุรักษ์ หรือไม่

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  เนื่องจาก

  ประเด็นที่ 4 พื้นที่ป่าที่เป็นเขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นเขตป่าอนุรักษ์ หรือไม่

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  เนื่องจาก

  ประเด็นที่ 5 กำหนดพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)