มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยฯ ขอรับทราบแนวทางเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

สืบเนื่องจากพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งเคยมาดูการจัดการป๋าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จ.เพชรบุรี ที่เป็นป่าชุมชนแห่งแรกของไทยที่มีคาร์บอนเครดิตเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเป็นแห่งแรก ดังนั้นจึงได้แนะนำให้
พลตรีปริญญา ฯ ประธานมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาพบ นางนันทนา บุณยานันต์
(ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) เพื่อขอความรู้ แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนเครดิต และขั้นตอนการขึ้นทะเบียน T-ver เพื่อจะนำไปปรับใช้กับพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ