ผู้ที่ได้รับรางวัล “ผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ของสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้ที่ได้รับรางวัล “ผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ได้แก่ ๑. ส.ต.อ.หญิง ณัฐชยา คมขำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. นางสาวกัณจน์อมล กีตา เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่๕ (จ.อุทัยธานี)
ทางสำนักจัดการป่าชุมชนขอร่วมแสดงความยินดี และขอเชิดชูเกียรติประวัติคุณงามความดีของท่านในครั้งนี้…