ปตท.สผ. หารือความร่วมมือสนับสนุนป่าชุมชน เพิ่มศักยภาพดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

สำนักจัดการป่าชุมชนจัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชน ร่วมกับปตท.สผ. โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (นายเสกสรร กวยะปณิก) ผอ.ส่วนป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (คุณบุษบรรณ จีนเจริญ) และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงาน หารือร่วมกัน เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการสนับสนุนและยกระดับพื้นที่ป่าชุมชนสู่การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนกรมป่าไม้ในการดูแลป่า และจัดทำโครงการ T-VER ผ่าน video conference ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า