บริษัท เสนา หารือความร่วมมือ ตามมาตรา 18 สนับสนุนป่าชุมชน

สำนักจัดการป่าชุมชนจัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชนร่วมกับบริษัท เสนา รีฟอเรสท์เทชั่น จำกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์)
คุณจตุรงค์ สัจจะนรพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา รีฟอเรสท์เทชั่น จำกัด) และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ฝ่าย
หารือร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและยกระดับพื้นที่ป่าชุมชนสู่การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามขั้นตอน
การดำเนินงานของระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนกรมป่าไม้ในการดูแลป่าและจัดทำโครงการ T-VER ต่อไป ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน