ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน จำนวน 13 แห่ง

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (ราชบุรี)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ตรัง)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 13 (น้ำหนาว)